บริษัทวิสด้อม แม็กซ์เซ็นเตอร์ จำกัด

BACK

Wisdom Max Center Company Limited บริษัท วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด  ประกอบธุรกิจฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลากหลายหลักสูตรด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่เพื่อองค์กรได้สรรสร้างความรู้สู่ภูมิปัญญา (Create Your Intellectual Knowledge) โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการมีส่วนร่วมในการอบรม เพื่อที่จะสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน จริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบัน

งาน Design

ทางทีมงานวีเว็บพลัส ได้ออกแบบเว็บฯ ให้เข้ากับการสร้างภูมิปัญญา โดยใช้สีที่โด่ดเด่นบนความเรียบง่าย  เพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดความรู้สึกน่าสนใจ น่าค้นหา และได้อออกแบบให้มีความท้นสมัยกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

งาน Application

ทางทีมฯ ได้วางรูปแบบการจัดทำระบบจัดการหลังบ้านให้ผู้ดูและระบบได้ทราบถึงจำนวนผู้ลงทะเบียนได้อย่างแม่นยำ เมื่อมีผู้เข้ามาลงทะเบียนระบบจะส่งข้อมูลเข้าอีเมลผู้ดูและระบบโดยตรง ด้วยความสะดวกเช่นนี้ ทำให้ผู้ดูและระบบไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับการดูแล นอกจากนี้ระบบนี้สามารถปรับนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นได้อีก เช่น ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเว้นต์ต่างๆ เป็นต้น

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด