กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( ระยะที่ 3 )

BACK

Department Of Marine And Coastal Resources ( PHASE 3 ) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( ระยะที่ 3 )

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

งาน Design

เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเว็บประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ประชาชน จึงมีข้อความเป็นจำนวนมากย่อมทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เกิดความสับสนในหัวข้อได้ ด้วยเหตุนี้ ทางทีมงานวีเว็บพลัสฯ จึงได้วางรูปแบบการออกแบบให้แต่ละหัวข้อมีความแตกต่างตามสีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ผู้เข้าชมฯ ทราบว่าขณะนี้อยู่ในหัวข้อใด โดยหัวข้อฐานข้อมูลประการังเทียมใช้สีเขียว, ฐานข้อมูลทุ่นในทะเลใช้สีน้ำเงิน, ฐานข้อมูลจุดวางเรือใช้สีม่วง โดยแต่ละหัวข้อทางทีมงานฯ ได้ใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้เข้าชมแยกข้อมูลในแต่ละหัวข้อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

งาน Application

ทางทีมงานฯ ได้จัดทำระบบโหวต (Vote) เพื่อสามารถสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมฯ โดยคำถามและคำตอบผู้ดูแลระบบสามารถจัดทำขึ้นได้เองผ่านระบบหลังบ้าน (Back Office) ซึ่งคำตอบของผู้เข้าชม จะส่งมาประมวลผลที่ระบบหลังบ้านแสดงผลออกมาในรูปกราฟวงกลม นอกจากนี้ ทางทีมฯ ได้พัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Gis เพื่อสรุปค่าข้อมูลออกมาเป็นกราฟเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าชม ซึ่งแต่ละระบบได้แบ่งข้อมูลที่แตกต่างกันตามหัวข้อที่ต่างกัน

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด