กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

BACK

Cyber Scout กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Cyber Scout เว็บไซต์ภัยตรวจสอบภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนรวมไปถึงข้อมูลที่มีลักษณะหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้งานและสังคมออนไลน์จำเป็นต้อง ช่วยกันสอดส่อง ดูแลจากสิ่งไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุนี้การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครออนไลน์จึงมีความจำเป็น โดยเริ่มจากการปลูกฝัง จิตสำนึกในการร่วมมือกันส่งเสริม ปกป้องให้สังคมไทย เกิดความตระหนักในการรับรู้และใช้งานข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ การจัดทำโครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Cyber Scout นี้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริม การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม โดยร่วมกันช่วยสอดส่องดูแลภัยอันตรายและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัย ต่อสถาบัน รวมถึง ความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เกิดช่องทางสำหรับติดต่อประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครอย่าง เป็นระบบ รวมทั้งเป็นเครือข่าย ทางสังคมออนไลน์ในภาคประชาชนที่จะเป็นพลังหนุนสำคัญใน การสร้างสรรค์สังคมในอนาคต

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ เน้นงานออกแบบโดยสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ มีการแยกหมวดหมู่ของข้อมูลแต่ล่ะประเภทที่ชัดเจน ง่ายแก่การเข้าชม โดดเด่นด้วยภาพที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู โดยเฉพาะระบบแจ้งเว็บไซต์ ทำให้สมาชิกสามารถแจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะเข้ามาสู๋ระบบดังกล่าว เพื่อทำการปิดเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด