P&M Marketing Management

BACK

P&M Marketing Management บริษัท พีแอนด์เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง เมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท พีแอนด์เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง เมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวผู้ให้คำปรึกษาวางแผนด้านการตลาดทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการวางช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้าง Brand Awareness การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ หรือสร้างยอดขาย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อและงานอีเว้นท์ต่างๆ และมีบริการรับดำเนินการในรูปแบบ outsource อีกด้วย

งาน Design

ทางทีมงานวีเว็บพลัสฯ ได้ออกแบบให้เว็บเป็นรูปแบบ single page เพื่อสะดวกในการเปิดใน mobile ,tablet หรือหน้าจอที่มีขนาดต่างกัน จึงสามารถนำเสนอข้อมูลที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนในหน้าเดียว เพื่อให้เว็บดูโมเดิร์น เป็นแนวทางเดียวกับ สีของโลโก้ ทางทีมฯ จึงใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลักของเว็บ ให้ความรู้สึกถึงการทำงานของคนในยุดใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ ประกอบกับได้รูปภาพที่ถ่ายขึ้นมาเอง มีความแตกต่างกับเว็บอื่น 

งานAppication

ระบบของเว็บไซต์ฯ มีระบบการคอนเท้น ,รูปภาพ ,วีดีโอ และเอกสารให้ดาวโหลด เพื่อบอกเรื่องราวกิจกรรมที่ผ่านมา โดยสามารถใส่ได้เองจากระบบหลังบ้าน เพียงแค่ใสรูปภาพให้ตรงกับขนาดที่ระบุไว้ ระบบจะทำการจัดรูปภาพที่นำเสนอออกมาในขนาดที่เหมาะสม และหากเป็นรูปภาพที่สวยงาน ยิ่งทำให้เว็บดูโด่ดเด่นยิ่งขึ้น

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด