BLOG

BLOG
BLOG
wewebplus เข้าร่วมประชุม ในโครงการต้นแบบระบบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำทีม wewebplus เข้าร่วมประชุม โครงการต้นแบบระบบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ในส่วนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน  การจัดทำต้นแบบระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาต้นแบบระบบผังแม่บทและฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา โดย "การพัฒนาต้นแบบระบบผังแม่บทและฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา" มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ต้นแบบระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา  ต้นแบบแอพพลิเคชั่นผังแม่บทและทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา และต้นแบบระบบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่โดยรอบรัศมี 3 กิโลเมตร โดย (1.) ศึกษาทบทวน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บทและฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ แผนที่ดาวเทียม และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของข้อมูล ชนิดของข้อมูล รวมถึงวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งาน โดยทีมได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม "ในการทำการศึกษาข้อมูลความต้องการของระบบฯ รายการชั้นข้อมูล (Layers) ทั้งข้อมูลที่เป็น Vecter และ Raster ขอบเขตพื้นที่โครงการ และแผนที่ฐาน (Base map) ที่เหมาะสมต่อการประกอบแผนที่ออนไลน์ (Map Composer)  ก่อนทำการออกแบบระบบแผนที่ออนไลน์ เป็นรูปเล่มรายงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการก่อนการพัฒนาระบบ" (2.) รวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบข้อมูล ของฐานข้อมูลผังแม่บท และฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เก็บอยู่ในรูปแบบต่างๆ นำมากำหนดโครงสร้างของข้อมูลให้สามารถจัดการข้อมูลให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน โดยกำหนดชุดข้อมูลสารสนเทศ และชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเชื่อมโยงกับข้อมูลและการปฏิบัติงาน ทีมได้เสนอ "ทำการศึกษาข้อมูลความต้องการของระบบฯ โครงสร้างข้อมูล (Data structure) ความสัมพันธ์ของข้อมูล  (Database Relation) เพื่อออกแบบช่องทางในการปรับปรุงข้อมูล (Update Data)  ก่อนทำการออกแบบระบบ เป็นรูปเล่มรายงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการก่อนการพัฒนาระบบ" (3.) จัดทำรายละเอียดการออกแบบโปรแกรม (Concept for Designing Programming) แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ (Use Case Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล (Metadata) ที่บอกรายละเอียดคุณลักษณะและคุณภาพข้อมูล (Data Quality) โครงสร้างข้อมูลต่างๆ และรหัสต้นฉบับ (Source Code) ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย และระบบปฏิบัติการที่สามารถรองรับการติดตั้งและควบคุมการทำงานของระบบฐานข้อมูล ทีมนำเสนอ จัดทำ Concept for Designing Programming, Use Case Diagram, Data Flow Diagram, Metadata, Data Quality, Source Code รายงานความปลอดภัยของระบบ และโปรแกรมในการพัฒนาระบบในรูปเล่มรายงาน พร้อมทั้งส่งมอบ Source code และฐานข้อมูล เป็น DVD (4.) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการผังแม่บทและฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณลักษณะหลักของระบบแสดงผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านทางแอปพลิเคชั่น ไม่น้อยกว่า ดังนี้
 - มีส่วนแสดงคำอธิบายภารกิจ วัตถุประสงค์และที่มาของระบบ รายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่ และคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการใช้งาน
ทีมนำเสนอ พัฒนาโดยใช้ PHP Framework ร่วมกับ Angular ในการพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความสวยงาม มีเมนูแสดงรายละเอียดต่างๆของโครงการ ได้แก่ คำอธิบายภารกิจ วัตถุประสงค์และที่มาของระบบ รายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่
- สามารถปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ลบ และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลฯ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นได้
ทีมนำเสนอ พัฒนาโดยใช้ Code Igniter ซึ่งเป็น Web Framework ในการจัดการฐานข้อมูล และการแสดงผลเว็บแอปพลิเคชั่น (Backend) ซึ่ง เป็นโปรแกรมพัฒนาระบบ ที่ไม่ค่าลิขสิทธิ์
- มีระบบบริหารและจัดการผู้ใช้ระบบ สามารถจำแนกผู้บริหารระบบ (Administrator) และผู้ใช้งาน (User) โดยสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูล แผนที่ตามกลุ่มผู้ใช้งานได้ และมีระบบลงทะเบียนให้กับผู้ใช้ โดยผู้ใช้กำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
ทีมนำเสนอ พัฒนาโดยใช้ Code Igniter ซึ่งเป็น Web Framework ในการจัดการฐานข้อมูล และการแสดงผลเว็บแอปพลิเคชั่น (Backend) ซึ่ง เป็นโปรแกรมพัฒนาระบบ ที่ไม่ค่าลิขสิทธิ์
 - สามารถจัดเก็บเอกสารและสื่อต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ .pdf .doc .xls .ppt .zip .jpg ได้
ทีมนำเสนอ พัฒนาโดยใช้ Code Igniter ซึ่งเป็น Web Framework ในการจัดการฐานข้อมูล และการแสดงผลเว็บแอปพลิเคชั่น (Backend) ร่วมกับระบบฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งทั้ง Code Igniter  และ PostgreSQL เป็นโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ไม่ค่าลิขสิทธิ์

 

การเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งนี้ ได้มีการวางแผนและเริ่มดำเนินโครงการ ต้นแบบระบบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา โดยทางทีม wewebplus รู้สึกยินดีอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่เล็งเห็นถึงคความสามารถและมีความเชื่อมั่นในบริษัท ให้ดำเนินโครงการดังกล่าว  ขอขอบคุณครับ