BLOG

BLOG
BLOG
CCF Training

   

ด้วยในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่ง ที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในสังคม ทำให้มูลนิธิ หรือภาคีทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถ อยากจะสร้างฝัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โครงการมูลนิธิ ซี ซี เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ต้องการให้ประชาชนบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงโครงการ และติดตามกิจกรรมการบริจาค ร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเพื่อตระหนักถึงชีวิตเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถที่อยากจะพัฒนาตัวเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การสนับสนุน หรือการบริจาคที่สามารถต่อยอดเป็นทุนไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังกล่าว จึงก่อเกิดโครงการการสนันสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ทางเจ้าหน้าที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิจัดตั้งขึ้น เพื่อนำเสนอโครงการต่างๆ และจำนวนการสมทบทุน เพื่อเป็นการยกระดับให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น จึงมีความประสงค์จัดการฝึกอบรมด้านการจัดการข่าวสารของโครงการ เนื้อหาข่าวกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม มีดังนี้
1.) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ บุคลกรในการดูแลปฏิบัติงานแต่ละโครงการ และ แต่ละกิจกรรม
2.) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี การจัดกิจกรรม หรือการออกแบบจัดวางข้อมูล มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ดูน่าสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

     ทั้งนี้ ด้วยหน้าที่ของทีมงานผู้จัดทำโปรแกรมเว็บไซต์แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะต้องรับผิดชอบในการเป็นวิทยากรเพื่ออบรมเพิ่มทักษะ และฝึกปฏิบัติการ ในการใช้โปรแกรมเว็บไซต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจการในใช้งานระบบอย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ซี ซี เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้

-  แนะนำเว็บไซต์
-  แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
-  การเพิ่มรายละเอียดข้อมูลโครงการ
-  แนะนำเทคนิคการสร้างภาพประกอบ สร้างข้อมูลเนื้อหา หรือ เทคนิคการออกแบบกล่องบริจาค
-  วิธีการเก็บข้อมูลของสมาชิก

ภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มทักษะ เว็บไซต์ ทั้งระบบหลังบ้าน และหน้าการแสดงผลหน้าเว็บไซต์


 

โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งงานระบบ และการบริหารจัดการเว็บไซต์ มูลนิธิ ซี ซี เอฟ
ณ มูลนิธิ ซี ซี เอฟ
ขอขอบคุณ มูลนิธิ ซี ซี เอฟที่ไว้วางใจให้ วีเว็บพลัสเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้