BLOG

BLOG
BLOG
Wewebplus ร่วมลงนามสัญญาผลักดันบันฑิตสู่ตลาดดิจิทัล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ร่วมลงนามในโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ พร้อมหลายองค์กรชั้นนำ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

 

(การเข้าร่วมลงนามสัญญาโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่)

(เครือข่ายสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ)

    โดยโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสถานประกอบการ  เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนิสิตของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟว์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรกับทางมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการศึกษาในช่วงฝึกงานภาคฤดูร้อนของนิสิตในช่วงระดับชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ตามวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายสถานประกอบการ 7 + 15 สถานประกอบการ 

(Facebook Page สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)

(ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมลงนามสัญญา)

ซึ่งโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับผลตอบรับที่ดีตลอดมาตั้งแต่ รุ่นปี 2561 และจะดำเนินการต่อไปจนถึง ปี 2565 ตามนโยบายการจัดสรรจากรัฐบาล และเป็นโครงการที่ได้รับความความสำเร็จ ด้วยการันตีจากผลงานของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า 200 กว่าคน ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ

(การอบรมแนะแนว เพื่อพัมนาศักยภาพนักศึกษา บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด)

(การอบรมแนะแนว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)

ด้วยการส่งเสริมและมุ่งเน้นผลิตกำลังคน เพื่อตอบโจทย์กับแรงงานตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เดินหน้าโครงการและร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ที่มีศักยภาพสูงทั้งความรู้และทักษะการปฎิบัติเป็นบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา ( Ready To Work ) พัฒนากำลังคนในวิชาชีพดิจิทัลให้มีสมรรถภาพระดับสากล โดยจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถระดับสากล ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสหกรรมใหม่ ( New S – Curve )  และตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฎิรูปอุดมศึกษาไทย ให้สอดคล้องต่อแผนการศีกษาแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งออกบุคลากรที่พร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักวิชาชีพดิจิทัลในปัจจุบัน รวมไปถึงความก้าวหน้าและการต่อยอดในสาขาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความสามารถพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดดิจิทัลในระดับสากล 

บทความอื่น ๆ
SERVICE ที่เกี่ยวข้อง