BLOG

BLOG
BLOG
การจัดการอบรม โครงการ พัฒนาระบบประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญอย่างยิ่งในทะเลไทย ที่ผ่านมาพบปัญหาการบุกรุกทำลายและการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการของปะการังอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับปะการังที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงฤดูร้อน โดยมักจะพบปรากฏการณ์นี้ในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี ในช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่ามากกว่า 30 องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันหลายวัน
จากปรากฏการณ์ปะการังขาวฟอกขาว และผลกระทบต่อปะการังนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงมีความประสงค์พัฒนาระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาวขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกิดปะการังฟอกขาว เพื่อการแจ้งเหตุและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและสาธารณะ และใช้ติดตามสถานการณ์ และประเมินสถานการณ์ในภาพรวมของการเกิดปะการังฟอกขาวเปรียบเทียบกันในแต่ละช่วงปีเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชน 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกิดปะการังฟอกขาว
๒. เพื่อจัดทำระบบประเมินแนวโน้มการเกิดปะการังฟอกขาว
3. เพื่อจัดทำระบบรับแจ้งเหตุและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและสาธารณะ และใช้ติดตามสถานการณ์
๔. เพื่อการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมของการเกิดปะการังฟอกขาวเปรียบเทียบกันในแต่ละช่วงปี และเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ

ซึ่งทางบริษัท วีเว็บพลัส ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเว็บไซต์ ระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาว ให้กับหน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR) ทางทีมงานจึงได้ร่วมปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางและความต้องการของการจัดทำเว็บไซต์ ในโครงการ พัฒนาระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาว ในครั้งนี้จนเสร็จเสร็จภารกิจ ทางหน่วยงานจึงจัดการอบรมให้ทางทีมงานได้เป็นวิทยากร ในการบรรยายและอบรมขั้นตอนการใช้งานระบบของเว็บไซต์ดังกล่าว ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกกระบวนการ

 

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม โครงการพัฒนาระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาว

 

ทั้งนี้ ทางบริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ขอขอบคุณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR) ที่ไว้วางใจให้ทางทีมงานดูแลและดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นและโปรแกรมระบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง อย่างต่อเนื่องเสมอมา 

#dmcr #wewebplus

------------------------------

 

 

 

 

 

 

บทความอื่น ๆ
SERVICE ที่เกี่ยวข้อง