BLOG

BLOG
BLOG
วีเว็บพลัส นำทีม Digital Marketing เสนอแผนการตลาด ทช.

เนื่องจากทางทีม วีเว็บพลัส ได้รับโอกาสจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. (DMCR)  ให้ทางทีม Digital Marketing ของวีเว็บพลัส ได้เข้าไปเสนอแผนการตลาด เพื่อส่งเสริมแผนการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ภายใต้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม หรือ แคมเปญ ต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ด้วยแผนการตลาดดิจิตอลมาร์เกตติ้ง และร่วมกันหาไอเดียในการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยและก้าวไกลทันสื่อมัลติมีเดียในสังคมปัจจุบัน โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานและได้รับมอบหมายให้นำความคิดเห็นและไอเดียที่ได้ร่วมกันมาคิดต่อยอดเพื่อนำเสนอแผนในครั้งต่อไป 

 

บรรยากาศในการนำเสนอแผนการตลาด Digital Marketing 

ทั้งนี้ บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ขอขอบคุณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. (DMCR) ที่ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเสมอมา 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

บทความอื่น ๆ
SERVICE ที่เกี่ยวข้อง