BLOG

BLOG
BLOG
TPA Training

  ด้วยในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในสังคม หรือแอปพลิเคชั่น ทำให้ทาง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย เพราะด้วยโครงการนี้ต้องการให้ประชาชนทุกท่านเข้าใช้งาน เพื่อสามารถส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการให้บุคลากรแต่ละสถานีดำเนินการทดสอบ โดยวิธีการใช้งานรูปแบบคล้ายกับการส่งพัสดุหรือไปรษณีย์ไทยในปัจจุบัน ที่ทางผู้ใช้สามารถนำเลขที่พัสดุมาตรวจเชคสถานะการส่งตรวจสอบอุปกรณ์ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้การบริการที่รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น โดยทางเจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องแสกนแทนการกรอกชื่ออุปกรณ์ เพื่อทำการอัพเดทข้อมูลที่รวดเร็ว จึงมีความประสงค์จัดการฝึกอบรมด้านการอัพเดทข้อมูล หรือ สถานะรูปแบบใหม่ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ 

   โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม มีดังนี้

1.) เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ บุคลากรในการดูแลปฏิบัติงาน สำหรับรูปแบบใหม่ที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อให้ดูน่าสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

   

    ทั้งนี้ ด้วยหน้าที่ของทีมงานผู้จัดทำโปรแกรมเว็บไซต์แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะต้องรับผิดชอบในการเป็นวิทยากรเพื่ออบรมเพิ่มทักษะ และฝึกปฏิบัติการ ในการใช้โปรแกรมเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในหน่วยงานสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ ความเข้าใจการใช้งานระบบอย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)โดยมีกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้

-  แนะนำเว็บไซต์ 
-  แนะนำการใช้งานระบบเว็บไซต์หน้าบ้าน - หลังบ้าน