CAREER

CAREER
career

CAREER FORM

รูปถ่ายผู้สมัครงาน
กรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์ .jpg และ .gif เท่านั้น ภาพที่ให้ในการอัพโหลด ควรมีขนาด 200 x 200 พิเซล
ตำแหน่งและเงินเดือนที่ต้องการ
THB
ข้อมูลผู้สมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
หญิง
กิโลกรัม
เซนติเมตร
ประวัติการศึกษาสูงสุด
ความสามารถพิเศษ
เอกสารแนบท้าย
ไม่ได้เลือกไฟล์ใด