สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดตามมาตรฐานสากล เพื่อทำให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข
Proficiency Testing, Bureau of Drug and Narcotic
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
BDN
Bureau of Drug and Narcotic