TOKIGO
เว็บไซต์ โครงการ Tokico เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการออกแบบเครื่องอะไหล่รถยนต์ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย การรักษาเครื่องยนต์ เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางรถยนต์ เพื่อใช้ประเมินความสามารถความแข็งแรง สไตล์การออกแบบเว็บไซต์เน้นสีแดงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น สีขาว เป็นสีพื้นหลัง ทำให้ดูสะอาดตา และสีดำเป็นตัวหนังสือเพิ่มความสะดวกในการค้นหา สามารถเห็นข้อมูลได้ชัดเจน สไตล์การออกแบบเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือส่วนที่ 1 เว็บไซต์จะเน้นข้อมูลคุณสมบัติของอุปกรณ์เครื่องอะไหล่รถยนต์ รวมถึงบริการการรับประกันความปลอดภัย ส่วนที่ 2 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย ส่วนที่ 3 การแสดงผลเกี่ยวกับแผนที่หรือช่องทางการติดต่อของเว็บไซต์ เป็นการออกแบบแผนที่ที่มีความเข้าใจง่าย และมีการสแกน QR Code Line สะดวกในการติดต่อสอบถาม รวมๆแล้วถูกออกแบบให้ผู้เข้าชมสัมผัสได้ถึงข้อมูลอุปกรณ์เครื่องอะไหล่รถยนต์ และเพิ่มระดับความปลอดภัยในการรักษาเครื่องยนต์อีกด้วย
TOKIGO
สำหรับความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตของ โรงงาน และเกิดโดยการใช้ชิ้นส่วนนั้นอย่างถูกต้อง มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 ก.ม. แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน โดยจะชดใช้เฉพาะการเปลี่ยนทดแทนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น (การรับประกันนี้ไม่ ครอบคลุมถึงค่าแรงและค่าติดตั้ง)
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
TOKIGO
TOKIGO