สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ถือเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของคนไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพที่สำคัญ โดยปัจจุบัน สคช.
TPQI
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
TPQI
PREVIEW