OUR SUCCESS

OUR SUCCESS
OUR SUCCESS

Application ( PT BDN )

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

PT-BDN  Application โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความรู้ แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) และเป็นระบบจัดการแจ้งเตือนกำหนดการ สำหรับผู้เป็นสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบ โดยมีขอบข่ายการทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการด้านยา ด้านสารเสพติดในปัสสาวะและด้านยาเสพติดในของกลาง ​