DBS

DBS Vickers Securities

เว็บไซต์ DBS Vickers Securities โดย บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ด้วยเครือข่ายทีมงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เชี่ยวชาญครอบคลุมภาคพื้นเอเชีย ซึ่งทำให้บริษัทสามารถนำบทวิเคราะห์ภาคเศรษฐกิจ บริษัทจดทะเบียนและกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างละเอียดและทันต่อเหตุการณ์  ปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเป็นงานออกแบบ Single Page เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานกับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่เน้นการใช้งานบน Mobile และ Tablet ใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บมีความโดดเด่นน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ สามารถใช้งานได้ง่าย และสื่อถึงภาพลักษณ์ของในตัวสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้แนวทางการออกแบบโดยรวมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการ