OUR SUCCESS

OUR SUCCESS
OUR SUCCESS

GREEN BOOK DMSC

Application ระบบสืบค้นข้อมูล

ระบบสืบค้นข้อมูล GREEN BOOK นี้ใช้สำหรับสืบค้นชื่อยาและผู้ผลิตที่ผลการตรวจวิเคราะห์ โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ดูรายละเอียดในแอพพลิเคชั่น) ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากสุ่มยาจากโรงพยาบาลในประเทศไทย ทั้งยาที่ผลิตในประเทศไทยและยานำเข้า วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO17025 โดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพยาจากตำรายาสากล เช่น USP BP รายชื่อยาและผู้ผลิตที่ผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับการเผยแพร่ในหนังสือ GREEN BOOKGreenbook DMCR Application