สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

BACK

TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย โดยเป็นตัวกลางในการ ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา จัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพรับรอง และประเมินองค์กรที่ทดสอบ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคล รวมถึงเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งพันธกิจและภารกิจของสถาบันฯมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพ อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ได้วางแผนในการนำเสนอเว็บไซต์ที่สามารถสื่อความเป็นองค์กรณ์มากที่สุด ทางทีมงาน จึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์เป็น Single Page และ แสดงผลเป็นแบบ Responsive เพื่อให้รองรับต่อการเปิดใช้งานเว็บไซต์ ทั้งในการใช้งานของ PC , Mobile , Tablet และเป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม สื่อถึงความเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บมีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนขอการให้ข้อมูล ทางเราได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ง่าย อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลวิชาชีพ

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู นอกจากนี้ ระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด