บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด

BACK

Suan Nguen Mee Ma Co., Ltd. บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด

บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด เป็นผู้ประกอบการสังคมองค์กรธุรกิจอย่างใหม่โดยนำผลกำไรที่ได้รับไปส่งเสริมสนับสนุน องค์กรพัฒนา ,สังคม และชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทสวนเงินมีมาฯ ตระหนักถึงปัญหาสังคม ,ชุมชน ,สิ่งแวดล้อมและศักยภาพของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ การตลาดของบริษัทสวนเงินฯ จึงเป็นไปเพื่อสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ,ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงคุณค่าอย่างใหม่ในการดำเนินชีวิต โดยเชื่อว่า "พลังของผู้บริโภคและจิตสำนึกของผู้ผลิต สามารถสร้างการ เปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นต่อสังคมได้"

งาน Design

ทางทีมฯ วางแนวทางการออกแบบเพื่อสื่อไปถึงคนในสังคม หรือชุมชน  ด้วยการออกแบบเว็บไซต์ ในรูปแบบของลายเส้น และใช้สีสบายตา เพื่อง่ายกแก่การเข้าชโดยเฉพาะรูปแบบการจัดวางหน้า ผลิตภัณฑ์ ได้มีการจัดวางให้ง่ายต่อการเลือกดูสินค้า  

งาน Application 

ได้วางรูปแบบการทำงานของระบบการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่ผู้เข้าชมต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถซื้อได้โดยวิธีการสมัครสมาชิก เพียงแค่นี้ก็สามารถซื้อสินค้าได้ตามที่ต้องการ โดยผู้ดูและระบบสามารถนำข้อมูลการสั่งซื้อออกมาเป็น รายงานได้ในรูปแบบ Excel ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อีกทอดหนึ่ง  

นอกจากนี้ ยังมีระบบแสดงจุดรับสินค้าของบริษัท สวนเงินมีมา ฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องทางการติดต่อ และเพื่อรับสินค้าจาก โดยในแต่ะลจุดรับสินค้าสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเฉพาะของจุดรับสินค้านั้นๆ และยังสามารถระบุจุดรับในแผนที่ได้อีกด้วย 

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด