BLOG

BLOG
BLOG
MNRE HUB Training

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความทันสมัยที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันจะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวงฯ และสามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ของกระทรวงฯ ได้ อีกทั้งให้สามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้บนทุกอุปกรณ์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) ต่าง ๆ ได้ ตลอดจนการยกระดับระบบเว็บไซต์ให้รองรับมาตรฐานต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยแนวทางการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถป้องกันอันตรายจากผู้บุกรุกรวมทั้งพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ (Web Accessibility) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการให้การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินในการจัดตั้งศูนย์กลาง อันจะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นมาตรฐานสากล   เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม มีดังนี้
1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ (Back-end) 
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ 

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์ โครงการจ้างทำเว็บไซต์สำหรับเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ (Back-end) และการใช้งานเว็บไซต์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์ โครงการจ้างทำเว็บไซต์ 
สำหรับเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 9 มกราคม 2566
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ขอขอบคุณ สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้