Infinite Real Estate
เว็บไซต์ Infinite Real Estate ให้บริการธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบเว็บไซต์จึงเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ บนความทันสมัย ด้วยรูปภาพและการบรรยายรายละเอียดในการนำเสนอ เพื่อให้เข้าใจง่ายต่อการรับชม แบ่งข้อมูลให้บริการไว้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งาน
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW