MNRE
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บริการทางด้านการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน การออกแบบเว็บไซต์เน้นงานออกแบบที่ดูทันสมัย ใช้สีสีสันเข้ามมาช่วยใช้รูปแบบที่เป็นธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร มีการจำแนกข้อมูลต่างๆไว้อย่างเป็นหมวดหมู่เพื่อการเข้าใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW