Rice Traceability
ระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นระบบงานที่สามารถให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร สามารถนำข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การควบคุมการคัดบรรจุ, การควบคุมการสีแปรรูป, การควบคุมการผลิตข้าวเปลือก, และการควบคุมการนำเมล็ดพันธุ์ไปใช้ มาลงในระบบงาน เพื่อ นำ Qr – Code ที่ได้ไปแสดงผ่านผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสแกน Qr – Code ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับถึงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ข้าว และยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกด้วย และยังมีข้อมูลสาระที่เกี่ยวกับข้าวอีกมากมายให้ผู้ใช้งานได้อ่าน
Rice Traceability
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าว
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ข้าว
RICE TRACEABILITY