OUR SUCCESS

OUR SUCCESS
OUR SUCCESS

DMCR Mobile Application

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

DMCR Mobile Application

เมื่อเข้าสู่ยุค 4.0 หลายๆอย่างจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นจึงเกิดการพัฒนาที่ไร้ขอบเขต เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งภารกิจของกรมได้อย่างสะดวกและทันเหตุการณ์ ทางด้านการออกแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกรมอย่างถูกต้องครบถ้วนจึงมีการออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีรูปแบบที่สวยงาม โดยใช้สีสันและรูปทรงเข้ามาประกอบ