ระบบการประเมินองค์กรคุณธรรม (MOA)
ระบบการประเมินองค์กรคุณธรรม (MOA) เป็นระบบสำหรับให้หน่วยงานประเมินองค์กรคุณธรรม โดยระบบสามารถสร้างข้อมูลแบบประเมิน, ผู้ประเมินสามารถประเมินตนเอง รายงานผลการดำเนินงานขององค์กร พร้อมทั้งแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา และแบบประเมินจะถูกส่งไปยังผู้อนุมัติ เพื่อตรวจสอบ และส่งต่อไปยังคณะกรรมการพิจารณาการให้คะแนนแบบประเมินหน่วยงานต่อไป ระบบสามารถนำสรุปผลของการประเมินเพื่อมาแสดงผลเป็นในรูปแบบสถิติ เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของหน่วยงานในการประเมินองค์กรคุณธรรม
ระบบการประเมินองค์กรคุณธรรม (MOA)
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
DMSC MTA
DMSC MTA: เมนูประเมินองค์กรคุณธรรม