BLOG

BLOG
BLOG
ส่งมอบงาน NEDA ในการทำระบบ E-Meeting การบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ทางทีมงาน บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ทำการส่งมอบงานให้แก่สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน NEDA (องค์การมหาชน) (สพพ.) ซึ่งทางทีมงานได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำระบบ ในโครงการพัฒนาระบบจัดเตรียมบริการ E - Meeting จากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน ) ซึ่งเป็นระบบนัดหมายเพื่อการประชุมภายใน โดยได้จัดทำ 2 ผลงาน คือ จัดทำเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้งาน เพื่อให้ตอบโจทย์ตามวัถุประสงค์ขององค์กร ที่ต้องการยกระดับการบริการ เนื่องด้วยปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบอย่างทันสมัยมากขึ้น  ดังนั้น เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริการแก่ประชาชน ทางองค์กรจึงได้มีการพัฒนาบริการให้มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี เพื่อการดำเนินการประชุมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการต่าง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  โดยมุ่งมั่นทีจะพัฒนาบริการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังนี้ 

๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการปฎิบัติงานของ สพพ.

๒. เพื่อออกแบบพัฒนาระบบ E-Meeting ในรูปแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และ Mobile Application ของ สพพ. 

ซึ่งทางทีมงาน วีเว็บพลัส ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และ Mobile Application ในครั้งนี้ โดยได้รับฟังความต้องการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งาน คำนึงถึงการใช้งานที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เมื่องานสำเร็จแล้ว ทางทีมงานจึงได้เดินทางไปทำการส่งมอบงาน ให้แก่องค์กร โดยทีม PM หรือ Project Manager ที่เป็นผู้รับผิดชอบโปรเจ็กค์งานนี้ ซึ่งในกระบวนการส่งมอบงานนั้น ทางทีมงานจะมีการอบรมวิธีการเข้าใช้งานระบบ และทำการ test ระบบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด เพราะหากมีข้อผิดพลาดที่ระบบ จะได้หาแนวทางแก้ไขและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และทางทีมงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาวิธีการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด 

ภาพบรรยากาศในการส่งมอบงาน ระบบ E-Meeting (NEDA)

บทความอื่น ๆ
SERVICE ที่เกี่ยวข้อง