BLOG

BLOG
BLOG
DMCR Training

ด้วยในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในสังคมในทุกภาคส่วน และภาครัฐเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยเพราะโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงโครงการและติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

และเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบทางทะเล และช่วยกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง  และร่วมกันปกป้องทะเลไทย ซึ่งโครงการนี้ จะรับสมัครตามความสนใจจากประชาชนที่มีจิตอาสา ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานสามารถที่จะเผยแพร่ ไปสู่ประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น เป็นโครงการของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ทางหน่วยงานจัดตั้งขึ้น เพื่อบำรุงรักษาและร่วมกันพิทักษ์ท้องทะเลไทยและเพื่อเป็นการยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปรงสู่รัฐบาลดิจิทัลทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ และจากแผนปฎิบัติการดิจิทัล ของกรมทรัพยากรชายฝั่ง มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของกรมที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ตรงตามที่กรมต้องการ ด้วยเพราะได้ปฎิบัติงานและกิจกรรมของโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และไม่เคยได้มีการนำเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมประยุกต์มาใช้ในการปฎิบัติงาน ดังนั้น ตามที่ทางกรมมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้บริการต่างๆ สามารถที่จะเข้าถึงประชาชนหรือจิตอาสา ได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยที่ทันสมัย เข้า มาประยุกต์ใช้กับโครงการ เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสาสมัครพิทักาณ์ทะเล มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมการปกครองและมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ จึงมีความประสงค์จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร "การปฎิบัติงานเครือข่ายภาคประชาชนผ่านระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล " 

 

โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมทักษะมีดังนี้

๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการปฎิบัติงานเครือข่ายภาคประชาชนผ่านระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

๒. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมประยุกต์ของระบบงานมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ และในภาพรวมของกรม

๓. เพื่อให้บุคลากรของกรม สามารถนำระบบงานอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ไปใช้ปฎิบัติงานรวมกันในลักษณะบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้ด้วยด้วยหน้าที่ของทีมงานจัดทำโปรแกรมเว็บไซต์ mr.dmcr.go.th รวมถึงแอปพลิเคชั่น Marine Ranger เมื่อดำเนินงานเสร็จแล้ว จะต้องรับผิดชอบในการเป็นวิทยากรเพื่ออบรมเพิ่มทักษะการ และฝึกปฎิบัติการ ในการใช้โปรแกรมเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบอย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( DMCR ) 

โดยมีกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้

1. แนะนำระบบ

2. ติดตั้งโปรแกรม On web / Mobile Application

3. ติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน / Snagit / อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. แนะนำการใช้งานระบบเพื่อการปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ 

5. การสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 5 ช่องทาง

6. การเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. การอัพเดตสถานะ / ข้อมูลสมาชิก การขอมีบัตร อสทล.และการสั่งพิมพ์บัตร

8. การตรวจสอบสถานะ อสทล.  / บัตร อสทล.

9. การจำลองสถานการณ์การปฎิบัติงานจริงร่วมกับระบบในพื้นที่

10. ข้อมูลที่จะได้จากระบบ การบริหารจัดการคะแนน และสรุปผลการปฎิบัติงานจากระบบ

11. เทคนิคการประสานข้อมูลจากระบบเตือนภัย ผ่านระบบแผนที่ออนไลน์ GIS 

12. เทคนิคการสร้างภาพและรายงานผลการปฎิบัติงานแบบมืออาชีพระบบ One Page 

 

ภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มทักษะ เว็บไซต์ ทั้งระบบหลังบ้านและการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชั่น โดยการฝึกปฎิบัติและจำลองสถานการณ์

 

 

----------------------------------------------------------

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร " การปฎิบัติงานเครือข่ายภาคประชาชนผ่านระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล " 

วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2563 

ณ โรงแรม โคโค่วิว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

 

 

ขอขอบคุณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( DMCR ) ที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ 

---------------------------------------------------------

 

บทความอื่น ๆ
SERVICE ที่เกี่ยวข้อง