BLOG

BLOG
BLOG
วช.KMS Training และ กิจกรรมงานเปิดตัวเว็บไซต์ NRCT KMS

 

     ด้วยในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในสังคม หรือแอปพลิเคชั่น ทำให้ทาง วช.ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย เพราะด้วยโครงการนี้ต้องการให้เจ้าหน้าที่ วช.ทุกท่านเข้าใช้งานเพื่อร่วมกระจายบทความ ข่าวสารต่างๆออกสู่สาธารณะได้ โดยวิธีการใช้งานมีรูแปบบคล้ายกับแอปพลิเคชั่น Facebook ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือการร่วมสะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานอย่างสะดวก อีกทั้งระบบที่แอปพลิเคชั่นนี้ ยังสามารถเห็นข้อมูลสถิติการเข้าใช้งาน รวมถึงบทความที่มีการโพสด้วย โครงการนี้เป็นเพียงการทดลองสำหรับเจ้าหน้าที่ภายใน วช. เท่านั้น อนาคตหากได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น วช.เล็งเห็นการต่อยอดการพัฒนาในขั้นต่อไป จึงมีความประสงค์จัดการฝึกอบรมด้านการจัดกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ การสร้างโพสบทความต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ วช.

     โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม มีดังนี้

1.) เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ บุคลากรในการดูแลปฏิบัติงาน

2.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี การจัดกิจกรรม หรือการออกแบบจัดวางข้อมูล ข่าวสาร มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อให้ดูน่าสนใจ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

  ทั้งนี้ ด้วยหน้าที่ของทีมงานผู้จัดทำโปรแกรมเว็บไซต์แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะต้องรับผิดชอบในการเป็นวิทยากรเพื่ออบรมเพิ่มทักษะ และฝึกปฏิบัติการ ในการใช้โปรแกรมเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการใช้งานระบบอย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้

-  แนะนำเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น
-  แนะนำการใช้งานระบบเว็บไซต์หน้าบ้าน - หลังบ้าน
-  แนะนำเทคนิคการใช้งานแอปพลิเคชั่น การเพิ่มบทความ การเพิ่มรูปภาพ หรือวิดิโอ ให้ดูน่าสนใจ
-  การใช้งาน หรือเพิ่มข่าว

ภาพบรรยากาศกาารอบรมเพิ่มทักษะ เว็บไซต์ ทั้งระบบหลังบ้าน และหน้าการแสดงผลหน้าเว็บไซต์

โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานและบริหารจัดการเว็บไซต์ การพัฒนาองค์ความรู้ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ขอขอบคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ไว้วางใจให้ วีเว็บพลัส เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้